Regulamin sklepu internetowego www.zdrowiejesz.com
Dziękuję za skorzystanie z oferty sklepu internetowego www.zdrowiejesz.com


SPIS TREŚCI:
1. Postanowienia ogólne
2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
4. Sposoby i terminy płatności za produkty
5. Koszty, sposoby i terminy dostawy produktów
6. Kontakt ze sklepem
7. Reklamacje
8. Prawo odstąpienia od umowy
9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur
10. Prawo do korzystania z utworów sprzedawcy (licencja)
11.Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
12. Postanowienia końcowe
13. Wzór formularza odstąpienia od umowy


1.POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zdrowiejesz.com
prowadzony jest przez Katarzynę Korcz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
“ZdrowieJesz” Katarzyna Korcz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.
Storczykowa 7d/5 80-177 Gdańsk, NIP 957-069-75-63, REGON 521707851, adres poczty
elektronicznej: k.korcz@zdrowiejesz.com.


1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi
inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.


1.3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku
z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe
przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce
prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera
przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora
w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych
oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie
Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu
Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym
podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub
Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności
(zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).


1.4.Definicje:


1.4.1.DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.


1.4.2.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz
dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności
poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy
Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.


1.4.3.KLIENT – (a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (a) osoba prawna; albo (c)
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.


1.4.4.KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.
1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).


1.4.5.NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna
świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która
umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od
Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o
Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.


1.4.6.PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma albo treść cyfrowa
przesyłana w postaci elektronicznej, do odczytania na odpowiednim urządzeniu
elektronicznym albo usługa świadczona przez firmę “ZdrowieJesz” Katarzyna Korcz będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


1.4.7.REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.


1.4.8.SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem
internetowym: www.zdrowiejesz.com


1.4.9.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Katarzyna Korcz prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą “ZdrowieJesz” Katarzyna Korcz wpisana do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń: ul. Storczykowa 7d/5 80-177 Gdańsk, NIP 957-069-75-63,
REGON 521707851, adres poczty elektronicznej: k.korcz@zdrowiejesz.com


1.4.10.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


1.4.11.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


1.4.12.USŁUGOBIORCA – (a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także
osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (b) osoba prawna;
albo (c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną –korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.


1.4.13.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).


1.4.14.ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze
Sprzedawcą.


2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


2.1.W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz
Zamówienia oraz Newsletter.


2.1.1.Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z
momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w
Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie
dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na
stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Przejdź do
płatności” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych
danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami
dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest
podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa
firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży:
Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W
wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy
oraz numeru NIP.


2.1.1.1.Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego
pośrednictwem przez Usługobiorcę.


2.1.2.Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter”
widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być
przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Dołącz”.


2.1.2.1.Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,
wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania
do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
k.korcz@zdrowiejesz.com lub też pisemnie na adres: ul. Storczykowa 7d/5, 8-177 Gdańsk.


2.2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne
z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa:
Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera
w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i
wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna
rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości
zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.


2.3.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny
z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw
autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca
obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę
obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


2.4.Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:


2.4.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz
pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem
procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Usługobiorca
może składać w następujący sposób:


2.4.1.1.pisemnie na adres: ul. Storczykowa 7d/5, 80-177 Gdańsk;


2.4.1.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
k.korcz@zdrowiejesz.com.


2.4.2.Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego
reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi
podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność
reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


2.4.3.Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


3.1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie
Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.


3.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych
polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego
przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości
tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu
Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez
Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


3.3.Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza
Zamówień


3.3.1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1
Regulaminu.


3.3.2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


3.4.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu
Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2.
Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


4.1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
Sprzedaży:


4.1.1.Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
Dane do przelewu tradycyjnego: “ZdrowieJesz” Katarzyna Korcz, ul. Storczykowa 7 d/5
80-177 Gdańsk, Polska nr konta bankowego: 68 1140 2004 0000 3502 8232 5736
Dane do przelewów zagranicznych:
BREXPLPWMBK PL 68 1140 2004 0000 3502 8232 5736
Nazwa i adres banku (dla przelewów zagranicznych): mBank S.A. FORMERLY BRE BANK
S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2


4.1.2.Płatności elektroniczne tzw. “szybki przelew” za pośrednictwem serwisu Paynow.


4.1.2.1. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi spółka:
Paynow Spółka z o.o. KRS: 0000817851 REGON: 385032438, NIP: 899-287-28-41 Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 2019-12-06.


4.2.Termin płatności:


4.2.1.W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych
Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży.


5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU


5.1.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna (z wyjątkiem przesyłki elektronicznej), chyba
że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia,
w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


5.2.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:


5.2.1.Przesyłka pocztowa.


5.2.2.Przesyłka kurierska.


5.2.3.Przesyłka elektroniczna – w przypadku Produktów sprzedawanych jako treści cyfrowe.
Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi na adres poczty elektronicznej
wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia Produktu w formie pliku
komputerowego.


5.3.Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 10 dni roboczych, chyba że w opisie
danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku
Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,
który jednak nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy
Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:


5.3.1.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektronicznych – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego
Sprzedawcy.


6. KONTAKT ZE SKLEPEM


Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz
Kontaktowy na stronie internetowej www.zdrowiejesz.com oraz poczta elektroniczna (e-mail:
k.korcz@zdrowiejesz.com), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą
informacje dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować
się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.


7. REKLAMACJA PRODUKTU


7.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany
Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu
Cywilnego).


7.2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.


7.3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:


7.3.1.pisemnie na adres: ul. Storczykowa 7d/5 80-177 Gdańsk;


7.3.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
k.korcz@zdrowiejesz.com.


7.4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2)
żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji
przez Sprzedawcę.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na
skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


7.5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a
Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa
się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


8.1.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in.
w przypadku umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o
dostarczanie Produktów sprzedawanych jako treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę
o utracie prawa odstąpienia od umowy.


8.2.Z wyjątkiem sytuacji wskazanych w pkt. 7.1 wyżej, konsument, który zawarł umowę na
odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.9
Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następujący sposób:


8.2.1.pisemnie na adres: ul. Storczykowa 7d/5 80-177 Gdańsk;


8.2.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
k.korcz@zdrowiejesz.com


8.3.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do
Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.


8.4.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.


8.5.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
niezawartą.


8.6.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy,
zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy
Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta
sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub
dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.


8.7.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub
przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Storczykowa
7d/5 80-177 Gdańsk


8.8.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


8.9.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które
obowiązany jest ponieść konsument:


8.9.1.Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


8.9.2.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.


8.9.3.W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie
konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument,
który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w
umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą
obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


8.10.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów:


8.10.1.(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści
cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


9.1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących
konsumentami.


9.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę
będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 3. Konsument
posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do
stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:
http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora
właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez
Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są
między innymi mailowo pod § Strona 9 z 11 adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod
numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w
godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).


9.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu
unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę
internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących
do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie
samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


10.PRAWO DO KORZYSTANIA Z UTWORÓW SPRZEDAWCY (LICENCJA)


10.1.Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Produktów warunków korzystania z materiałów
tekstowych, graficznych, stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego (w
szczególności sprzedawanych w Sklepie Internetowym treści cyfrowych) i będących tym
samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa
majątkowe przysługują Sprzedawcy bądź innym podmiotom trzecim, od których Sprzedawca
uzyskał wymagane prawem zezwolenia.


10.2.Poniższe postanowienia Regulaminu mają na celu określenie zasad udzielania licencji
Klientowi przez Sprzedawcę na Produkty objęte ochroną Prawa Autorskiego, w zakresie
niezbędnym do korzystania przez Klienta z Produktu.


10.3.Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa
Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest
wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym
niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.


10.4.W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w
szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest
uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim oraz do jego wykorzystywania w
celach zarobkowych.


10.5.Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna,
nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych
osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z
Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń
co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania
Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego
zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym
dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego
zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub
przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone
Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie
jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii;
(2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z
Produktu) oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.


11.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


11.1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie
Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.


11.2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i
nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do
Sprzedawcy.


11.3.W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo
części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia
Umowy Sprzedaży.


11.4.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta
niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do
przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.


11.5.W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient
niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


11.6.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.


11.7.W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może
wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i
bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.


11.8.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta
niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno
w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do
wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej
jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za
typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności
z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego
konsumentem.


11.9.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą
niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy/Usługodawcy.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


12.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.


12.2.Zmiana Regulaminu:


12.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.


12.2.2.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze
ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Newsletter) zmieniony Regulamin wiąże
Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1]
Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie
wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W
wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych
opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo
odstąpienia od umowy.


12.2.3.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym
charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden
sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed
dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą
miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub
wykonane Umowy Sprzedaży.


12.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144,
poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami
będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000
r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr
141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z
Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne
właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: “ZdrowieJesz” Katarzyna Korcz ul. Storczykowa 7d/5 80-177 Gdańsk
e-mail: k.korcz@zdrowiejesz.com
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło
polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Shopping Cart
Przewiń do góry